Quy chế hoạt động

Quy chế hoạt động

A. Điều kiện cho phép sử dụng dịch vụ

- Bạn chỉ có thể sử dụng được những dịch vụ do chúng tôi cung cấp sau khi đã hoàn tất việc đăng ký tài khoản, đồng ý với những quy định do Học Viện đưa ra, lựa chọn khóa học phù hợp và thanh toán học phí theo quy định của Học Viện và các chính sách thanh toán học phí đi kèm của khóa học.

- Điều kiện cho phép sử dụng dịch vụ: Bạn chỉ có thể sử dụng được những dịch vụ do chúng tôi cung cấp sau khi đã hoàn tất việc đăng ký tài khoản, đồng ý với những quy định do Học Viện đưa ra, lựa chọn khóa học phù hợp và thanh toán học phí theo quy định của học viện và các chính sách thanh toán học phí đi kèm của khóa học.

B. Dữ liệu tài khoản

1. Đăng ký

Để sử dụng được những dịch vụ do Học Viện cung cấp, người dùng cần đăng ký và tạo một tài khoản thông qua trang web hoặc ứng dụng trên điện thoại. Việc đăng ký bao gồm: (i) tạo một tên người dùng và mật khẩu duy nhất; (ii) cung cấp địa chỉ e-mail và (iii) số điện thoại. Xin lưu ý rằng chúng tôi không có quyền tiếp cận thông tin về thẻ dùng để thanh toán của bạn và đảm bảo rằng mọi thông tin được cung cấp là chính xác, cập nhật và hoàn chỉnh

2. Mật khẩu

Bạn sẽ được yêu cầu nhập một mật khẩu khi đăng ký tài khoản. Lưu ý hãy giữ bí mật thông tin về mật khẩu vì bạn sẽ chịu trách nhiệm với toàn bộ việc thanh toán học phí và những hoạt động dưới tài khoản của mình.